Samostatný odborný referent Spoločného školského úradu v Moldave nad Bodvou

Informácie o pracovnom mieste

3359999 - Iný odborný pracovník verejnej správy inde neuvedený

Pracovná oblasť: Samospráva

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: o Komplexné zabezpečovanie agendy na úseku školstva (činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva, činnosti zamestnancov obcí ako školských úradov v zmysle Smernice č.21/2019, spolupráca so zriaďovateľmi ZŠ a ŠZ, vybavovanie sťažnosti v oblasti školstva, poskytovanie odbornej pomoci a poradenskej činnosti pri riadení a zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a školského stravovania, odmeňovaní zamestnancov, a pod.)

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12

Pracovný čas: 08:00 - 16:00

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - pedagogika

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Ďalšie požiadavky: Pracovné podmienky: • pracovný pomer na dobu určitú – 1 rok; plný pracovný úväzok; po získaní praxe a skúseností možnosť uzatvoriť pracovný pomer na dobu neurčitú • predpokladaný deň nástupu – 01.04.2024 Forma odmeňovania: • plat zamestnanca bude určený podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platovej triede 7 (v rozmedzí: od 973,- € do 1167,50 €) v závislosti od počtu rokov praxe + 15 % zvýšenie tarifného platu za výkon samosprávnej pôsobnosti + možnosť osobného príplatku po skončení skúšobnej doby. Požadovaná kvalifikácia: a) Kvalifikačný predpoklad: • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa pedagogického smeru. b) iné predpoklady a požiadavky: • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, • ovládanie štátneho jazyka v úradnom styku, • znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy s dôrazom na územnú samosprávu mesta (najmä zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.), a v oblasti školstva (najmä zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.). Výberové kritéria: • znalosť maďarského jazyka výhodou, • znalosť zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, • znalosť platnej legislatívy pre oblasť samosprávy, najmä zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., • znalosť zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, • schopnosť tímovej práce, • schopnosť samostatného rozhodovania a zvládania záťažových situácií, • presnosť a dôslednosť pri plnení pracovných úloh, • aktívne ovládanie práce na PC /MC Office, Outlook, Internet/. Pracovná doba: Po - 08:00 - 16:00 Ut - 07:30 - 16:00 St - 08:00 - 17:00 Štv - 07:30 - 15:30 Pia - 07:30 - 14:00


Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Mesto Moldava nad Bodvou

Pozícia / odvetvie: Štátna a verejná správa / Odborný referent / Referent / Sociálny pracovník
Dátum zverejnenia: 14.03.2024

Iné možnosti práce