terénny sociálny pracovník

Informácie o pracovnom mieste

3253999 - Terénny sociálny a zdravotný pracovník inde neuvedený

Pracovná oblasť: Sociálne služby

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
 žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa záujemca o pracovnú pozíciu uchádza,
 životopis záujemcu, ( europass)
 doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o požadovanej praxi,
 uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo
školení a podobne.),
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, alebo udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov.
Kvalifikačné a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu TSP:
 ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca, alebo
 ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v súlade s § 45 zákona č. 219/2014 Z. z ak k 30.06.2023 pracoval/a na pozícii TSP, alebo
 ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca ak k 30.06.2023 pracoval/a na pracovnej pozícii, alebo
 ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca a preukázateľné štúdium II. stupňa VŠ v odbore sociálna práca

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 60

Zmennosť: jednozmenná

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Prax: bez požiadavky na odbornú prax

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Microsoft Word - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Excel - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook - pokročilá

Všeobecné spôsobilosti: informačná gramotnosť

Osobnostné predpoklady: empatia

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Obec Valaská

Pozícia / odvetvie: Služby / Sociálne služby / Domáca opatrovateľka / Sociálny pracovník
Dátum zverejnenia: 03.06.2024

Iné možnosti práce