Odborný radca - rozpočet, analýzy

Informácie o pracovnom mieste

2351004 - Špecialista v oblasti regionálneho školstva

Pracovná oblasť: Štátna správa

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí.
Zabezpečuje vo vzťahu k školám a školským zariadeniam v územnej pôsobnosti regionálneho úradu koordinačnú činnosť a metodickú činnosť na úseku rozpočtovania a ekonomických činností.
Riadi prípravu a vypracovanie viacročného rozpočtu v programovej štruktúre, ekonomickej a funkčnej klasifikácii podľa pokynov ministerstva školstva.
Spracúva a kontroluje údaje potrebné na účely rozpočtovania, financovania, rozhodovania, riadiacej a kontrolnej činnosti podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov v lehotách určených ministerstvom školstva.
Vyjadruje sa pri žiadosti o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení SR k požiadavkám podľa § 16 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. ak ide o školy, v ktorých vzdelávanie sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie, ak nie je zriaďovateľom.
Vyjadruje sa k žiadosti na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení SR, ak je navrhovateľom orgán územnej samosprávy.
Spracúva, kontroluje, odsúhlasuje a sumarizuje štvrťročne štatistický výkaz o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR) 1-04 za zriaďovateľov v územnej pôsobnosti regionálneho úradu.
Vypracúva súhrnnú správu o hospodárení za zriaďovateľov v územnej pôsobnosti regionálneho úradu.
Metodicky usmerňuje zriaďovateľov v územnej pôsobnosti regionálneho úradu v oblasti financovania škôl a školských zariadení.
Oznamuje zriaďovateľom v územnej pôsobnosti regionálneho úradu výšku a zmeny ich rozpočtu a ich konečný upravený rozpočet.
Poskytuje finančné prostriedky školským úradom, obciam, samosprávnym krajom, cirkevným zriaďovateľom, právnickým a fyzickým osobám, ktorí sú zriaďovateľmi škôl.
Overuje správnosť údajov o počte detí alebo žiakov a ďalších údajov potrebných na rozpis finančných prostriedkov poskytovaných ministerstvu školstva školami alebo školskými zariadeniami.
Spracúva a predkladá ministerstvu školstva podklady zriaďovateľa na úhradu účelovo určených finančných prostriedkov, špecifík, finančných prostriedkov na rozvojové projekty vyhlasované ministerstvom školstva a iné projekty...
Poskytuje finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a vykonáva zúčtovanie takto pridelených finančných prostriedkov.
Spracúva žiadosti zriaďovateľov škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti regionálneho úradu na poskytnutie príspevku na rekreácie a predkladá ich ministerstvu školstva; poskytuje finančné prostriedky na rekreácie a vykonáva zúčtovanie.
Predkladá žiadosť zriaďovateľov na dofinancovanie osobných a prevádzkových nákladov v rámci dohodovacieho konania za školy a školské zariadenia v územnej pôsobnosti regionálneho úradu.
Vykonáva zúčtovanie poskytnutých dotácií a transferov.
Vykonáva základnú finančnú.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Počet hodín za týždeň: 37.5

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 034 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Štátnozamestnanecké voľné pracovné miesto


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Prax: aspoň 1 rok

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Ďalšie požiadavky: Vítané znalosti: - Práca v informačnom systéme SAP, informačnom systéme Štátnej pokladnice - Práca s PC (Outlook, MS Office, Internet, RIS). Schopnosti a osobnostné vlastnosti: Svedomitosť a spoľahlivosť, Samostatnosť, Schopnosť pracovať pod tlakom, Rozhodovacia schopnosť, Adaptabilita a flexibilita.


Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Regionálny úrad školskej správy v Košiciach

Pozícia / odvetvie: Štátna a verejná správa / Odborný radca / Radca
Dátum zverejnenia: 23.03.2024

Iné možnosti práce