Špecialista stavebnej výroby

Informácie o pracovnom mieste

2142003 - Stavebný špecialista technológ

Pracovná oblasť: Stavebníctvo

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: • Zabezpečuje a odovzdáva objednávateľom odsúhlasenú projektovú dokumentáciu divízie, ktorá projekt realizuje v súlade s normou "Priebeh a organizácia zákazky",
• zaisťuje obstaranie dohodnutých verejnoprávnych prerokovaní uzávierok komunikácií a obchádzkových trás, rozkopávkových povolení a ďalších povolení potrebných v súlade so stavebným zákonom,
• koordinuje rozdelenie plôch zariadenia staveniska medzi jednotlivých subdodávateľov a kontroluje ich využitie,
• vedie registratúru riadenej dokumentácie stavby,
• zabezpečuje podklady k spracovaniu žiadosti o výluky a zabezpečuje plnenie činností v nadväznosti na rozkazy o výluke vydaných objednávateľom,
• vykonáva organizáciu prác dodávateľov s dôrazom na dodržanie určených výlukových harmonogramov tak, aby bolo dosiahnuté predpísané umiestnenie, tvar, rozmer, kvalita a vybavenie všetkých objektov,
• vykonáva organizáciu práce tak, aby bola zaistená bezpečnosť práce a boli dodržané podmienky predpisov prevádzkovateľa uvedené v zmluve o dielo,
• vyžiada si písomný súhlas príslušného správcu pred začatím prác v ochranných pásmach nadzemných a podzemných inžinierskych sietí, tratí a pozemných komunikácií,
• prerokúva a upresňuje s objednávateľom harmonogram operatívne podľa potreby,
• zabezpečuje dodržiavanie harmonogramu prejednávaného s objednávateľom,
• zvoláva kontrolné porady s dodávateľmi, rieši požiadavky interných aj externých dodávateľov vo vzťahu s objednávateľom,
• zabezpečuje vykonávanie vstupných, medzioperačných a výstupných kontrol v predpísanom rozsahu,
• spolupracuje pri budovaní, dodržiavaní a zlepšovaní systému kvality a environmentálneho systému divízie,
• zaisťuje splnenie ekonomického výsledku stavebných objektov,
• spolupracuje a spracováva podklady k fakturácii a pre reporting APO vr. controllingových porád,
• plní ďalšie príkazy nadriadeného v oblasti dohodnutého druhu práce.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 24

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 4 600 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére

Ponúkané výhody: Ubytovanie hradené Ubytovanie zabezpečené


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Prax: aspoň 5 rokov

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Nie

Cudzí jazyk: anglický vysoká – vysoká C1 a C2

Všeobecné spôsobilosti: komunikácia v cudzom jazyku
organizovanie a plánovanie práce

Ďalšie požiadavky: Požadujeme dlhoročné skúsenosti z projektov v oblasti dopravných stavieb, pozemných stavieb, ideálne aj v medzinárodnom rozmere.

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka

Pozícia / odvetvie: Reality a stavebníctvo / Operátor strojov a zariadení / Stavebný technik / Technológ
Dátum zverejnenia: 26.05.2024

Iné možnosti práce