Samostatný odborný referent pre Odbor nájmov

Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

 • Miesto práce:
  Slovenský pozemkový fond
  Kollárova 2
  031 01 Liptovský Mikuláš
 • Ponúkaný plat (základná mzda):
  920 - 1076 EUR
  Zák. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov + osobný príplatok. Minimálny plat pri nástupe a počas 3 mesačnej skúšobnej doby.
  Konečná výška nástupného platu bude závislá od dĺžky započítanej praxe.
  Zobraziť viac
 • Druh pracovného pomeru:
 • Termín nástupu do práce:
  dohodou (ASAP)

Informácie o pracovnom mieste

Do nášho tímu hľadáme kolegyňu/kolegu na pozíciu Samostatný odborný referent na Odbor nájmov, oddelenie centra nájmov 2.
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 vedie evidenciu žiadostí o prenájom podľa osobitného predpisu v rozsahu stanovenom internými predpismi SPF,
 zodpovedá za evidenciu a aktualizáciu údajov o žiadostiach o prenájom ( zvlášť evidenciu žiadostí podľa osobitného predpisu ) v informačných systémoch SPF,
 vybavuje žiadosti o prenájom nehnuteľností v zmysle interných predpisov SPF v oblasti prenájmu nehnuteľností,
 zodpovedná za poskytnutie presných a pravdivých údajov k žiadostiam podľa osobitného predpisu pre webové sídlo SPF ,
 samostatne posudzuje a kontroluje u žiadateľov splnenie podmienok na prenájom v rozsahu stanovenom právnymi predpismi a internými predpismi SPF,
 pri stanovení výšky nájomného postupuje v súlade s internými predpismi SPF, ktorými sa ustanovuje jednotný postup pri nájme pozemkov na poľnohospodársky a iný ako poľnohospodársky účel
 vypracúva návrh na stanovenie ceny na iný ako poľnohospodársky účel v súlade s platným interným predpisom, ktorý postupuje do kontrolného a schvaľovacieho procesu, po stanovení ceny odsúhlasí a dohodne so žiadateľom výšku nájomného, v prípade námietky prerokuje návrh námietky so žiadateľom a ďalej postupuje v súlade s platným predpisom pri stanovení ceny nájomného,
 samostatne posudzuje žiadosti o prenájom a spisovú dokumentáciu viažucu sa k nim, vypracúva návrhy právnych aktov vo veciach nájmu nehnuteľností na poľnohospodársky a iný ako poľnohospodársky účel ( nájomných zmlúv, ich dodatkov, dohôd o ukončení nájomných vzťahov, ukončenie nájomných zmlúv jednostranným právnym aktom odstúpením, výpoveďou ) v zmysle interných predpisov SPF a platných právnych predpisov v oblasti prenájmu nehnuteľností, zodpovedá za úplnosť a komplexnosť údajov a spisovej dokumentácie v uvedených návrhov,
 zodpovedá za nahrávanie , evidenciu a aktualizáciu údajov vo vypracovaných návrhoch právnych aktov ( nájomných zmlúv, ich dodatkov, dohôd o ukončení nájomných vzťahov, ukončenie nájomných zmlúv jednostranným právnym aktom odstúpením, výpoveďou ) v informačných systémoch SPF podľa platných manuálov aplikácii,
 predkladá v zmysle platných predpisov SPF a aktuálnych manuálov aplikácii nájomné zmluvy, ich dodatky, právne akty o ukončení nájomných vzťahov do kontrolného a schvaľovacieho procesu, zodpovedá za výber schvaľovacieho procesu, nastavenie schvaľovateľov, vloženie potrebných údajov do informačného systému podľa manuálov aplikácii, správnosť, úplnosť uvádzaných údajov,
 vykonáva kontrolu plnenia záväzkov vyplývajúcich z uzatvorených nájomných zmlúv, v prípade zistenia neplnenia zmluvných podmienok vyplývajúcich z nájomnej zmluvy alebo iných povinností zo zákona postupuje v zmysle interných predpisov SPF v oblasti prenájmu nehnuteľností,
 pri svojej práci spolupracuje a komunikuje s internými organizačnými útvarmi SPF ako aj s externými subjektmi, pokiaľ je to potrebné na vykonávanie svojej činnosti a úloh, plní pokyny a úlohy uložené nadriadeným,
 zodpovedá za kvalitné, riadne a včasné plnenie všetkých jeho pracovných činností na požadovanom úseku,
 vykonáva základnú finančnú kontrolu podľa príslušných ustanovení zákona o finančnej kontrole a audite a interných pokynov fondu,
 vykonáva samostatnú odbornú činnosť vyžadujúcu si spoluprácu s inými organizačnými útvarmi aj navonok,
 zodpovedá za obsah, formu, úplnosť, včasnosť a korektnosť predkladaných materiálov, ktoré sú poskytované v rámci organizačných útvarov SPF, schvaľovacieho procesu aj smerom von,
 vybavuje odbornú agendu na vymedzenom úseku, tvoriacu podklad pre rozhodovací proces alebo kontrolu,
 plní zadané úlohy v súlade s internými predpismi SPF,
 testuje informačné systémy/programy na svojom odbornom úseku, dáva nadriadenému samostatné návrhy na zlepšenie činnosti v informačných systémoch týkajúcich sa evidencie zmlúv na úseku nájmu, v prípade zistenia nefunkčnosti alebo nedostatkov informačného systému upozorní nadriadeného na uvedené nedostatky,
 pri svojej činnosti uzatvára spisy v príslušnom registratúrnom programe, zabezpečuje prípravu spisov na archiváciu v súlade s internými predpismi,Benefity a ďalšie výhody:

- práca v stabilnej inštitúcii a v dobrom kolektíve
- benefity vyplývajúce z kolektívnej zmluvy
- 5 dní dovolenky nad rámec ZP
- pohyblivá pracovná doba
- sick days
- po zaučení možnosť homeofficu
- teambuilding
- podpora kariérneho rastu a odborného vzdelávania
- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Informácie pre uchádzača:

Vopred ďakujeme všetkým kandidátom za zaslanie životopisov.
Pozvaní na pracovný pohovor budú iba kandidáti, ktorí vyhovujú kritériám.
Vzdelanie v odbore:
poľnohospodárstvo, pozemkové právo, lesníctvo, geodézia


Všeobecne požadované znalosti:

- Aktívna znalosť štátneho jazyka slovom a písmom
- Schopnosť rýchleho riešenia problémov
- Zodpovednosť, zmysel pre detail
- Flexibilita, samostatnosť
- Chuť učiť sa novým veciam
- Bezúhonnosť
- Zdravotná spôsobilosť
- Odbornosť, schopnosť vzdelávania sa v danej oblasti
- Fabasoft - základy
- GIS - základy
- Aktívny vodič - vítanéPožiadavky na zamestnanca

 • Minimálne požadované vzdelanie:
  stredoškolské s maturitou
 • Jazykové znalosti:
  Slovenský jazyk
 • Vhodné pre absolventov:
  Áno
 • Vodičský preukaz:
  B

Iné znalosti:

Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Word