Riaditeľ materskej školy

Informácie o pracovnom mieste

1345009 - Riaditeľ školy a školského zariadenia

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Popis miesta - riaditeľská a podnikateľská činnosť.
Vzhlásenie výberového konania:
Obec Ivachnová v súlade s §4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s §5 ods. 3 zákona č.
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľka materskej školy:
Materská škola, Ivachnová 7, 034 83 Ivachnová
Požiadavky a predpoklady na činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca:
• kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a v podkategórii
pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca,
• podmienky zaradenia do kariérneho stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný
odborný zamestnanec a (§39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z.z.)
• najmenej päť rokov pedagogickej činnosti (§3 ods. 5. zákona č. 596/2003 Z.z.)
• bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie podľa § 16 ods. 1 a 2 zákona č.138 /2019 Z. z.,
• ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z
Požadované doklady:
• písomná prihláška do výberového konania,
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu max 4 strany),
• čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti podľa §15 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a jej prílohách.
Ďalšie požiadavky:
• orientácia v legislatíve a právnych predpisov z oblasti školstva a riadenia školy,
• orientácia v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
• zručnosti s prácou na PC (MS OFFICE, internetové zručnosti).
Platové podmienky
V zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme, zaradenie do 6 – 9 platovej triedy v závislosti od vzdelania a aktualizácie platových tried pedagogických
a odborných zamestnancov, plat v rozsahu 954,50 – 1.289,50 Eur, zvýšený v závislosti od počtu rokov
započítanej praxe, príplatku za riadenie a rozpätia percentuálneho podielu podľa stupňa riadenia. Po skončení
skúšobnej doby možnosť priznania osobného príplatku.
Uzávierka prijímania prihlášok, dátum a miesto podania
Prihlášku do výberového konania doručte na adresu: Obecný úrad Ivachnová, Ivachnová 7, 034 83
Ivachnová, v uzavretej obálke, označenej heslom: „Výberové konanie – MŠ Ivachnová – NEOTVÁRAŤ“.
Uzávierka prijímania prihlášok je 10.1.2023 o 13,00 hod..

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 60

Počet hodín za týždeň: 36

Pracovný čas: 06:30 - 16:00

Zmennosť: dvojzmenná

Sezónna práca: Nie

Pracovné miesto vhodné pre: Zdravotne znevýhodneného

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Úplné stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Prax: aspoň 5 rokov

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Microsoft Word - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Excel - pokročilá

Všeobecné spôsobilosti: kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
kultivovaný písomný prejav
analyzovanie a riešenie problémov
informačná gramotnosť
samostatnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
motivovanie ľudí
organizovanie a plánovanie práce

Osobnostné predpoklady: komunikatívnosť
trpezlivosť
spoľahlivosť
cieľavedomosť
vnútorná stabilita
sebaistota

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Obec Ivachnová

Pozícia / odvetvie: Riaditeľ školy / Výkonný riaditeľ
Dátum zverejnenia: 19.09.2023

Iné možnosti práce