Informácie o pracovnom mieste

2634005 - Sociálny psychológ

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Odborná činnosť vykonávaná psychológom zaridení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zabezpečovanie psychologickej práce a diagnostických vyšetrení v CDR a v profesionálnej náhradnej rodine.
Vzdelanie: VŠ II. stupňa v odbore psychológia. Požiadavky: znalosť legislatívy: Deklarácia práv dieťaťa, zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, bezúhonnosť.
Doklady, ktoré je potrebné predložiť do VK č. 08/2022: - žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu, - kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, - kópia výpisu z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, - profesijný štruktúrovaný životopis, - čestné prehlásenie o pravdivosti údajov, - čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, - písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania.
Na osobný pohovor budú pozvaní uchádzači, ktorí budú spĺňať všetky požiadavky a zašlú požadované doklady.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12

Počet hodín za týždeň: 37

Pracovný čas: 07:30 - 15:30

Zmennosť: jednozmenná

Sezónna práca: Áno

Pracovné miesto vhodné pre: Absolventa

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Cudzí jazyk: maďarský stredná - pokročilá B1 a B2
slovenský stredná - pokročilá B1 a B2

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Microsoft Outlook - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft PowerPoint - pokročilá
Internet - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Word - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Excel - pokročilá

Vodičské oprávnenie: Skupina B

Všeobecné spôsobilosti: komunikácia (jednanie s ľuďmi)
analyzovanie a riešenie problémov
rozhodovanie

Osobnostné predpoklady: analytické myslenie
precíznosť (presnosť)
cieľavedomosť
iniciatívnosť
trpezlivosť
spoľahlivosť
empatia
komunikatívnosť

Požiadavky na zamestnanca

  • Vhodné pre absolventov:
    Áno

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Centrum pre deti a rodiny Komárno

Pozícia / odvetvie: Psychológ
Dátum zverejnenia: 14.08.2023

Iné možnosti práce