Psychológ NP DEI III

09.08.2021 Centrum pre deti a rodiny Pečeňady
Miesto práce: Slovensko
Trnavský kraj
okres Piešťany
Pečeňady
Pečeňady 66
92207
Slovensko, Trnavský kraj, okres Trnava, Trnava, 91701

Okres Piešťany
Pozícia / odvetvie: Vzdelávanie a školstvo; Psychológ
Ponúkaný plat (základná mzda): 1102 EUR
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
1102,60 € za mesiac

Dátum nástupu:
1. 10. 2021

Dátum pridania ponuky:
22. 7. 2021

Dátum poslednej aktualizácie:
6. 9. 2021

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 14

Pracovná oblasť:

Výchova, vzdelávanie a športSociálne služby

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:28. 9. 2021Informácie pre záujemcu:Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberového konania (VK-09/2021),
b) motivačný list,
c) kópia diplomu,
d) profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS,
e) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, kópii výpisu z registra trestov a profesionálnom štruktúrovanom životopise,
f) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov pre účely výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je 31.07.2021. V určenom termíne ich zasielajte poštou na adresu CDR, alebo elektronickou poštou na adresu : email Po posúdení prijatých žiadosti budú vybraní uchádzači pozvaní na výberové konanie.

Náplň (druh) práce
Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPODaSK v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou , ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny:

- vykonávanie odbornej činnosti v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí, v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPODaSK,
- aplikácia metód poradenskej psychológie a psychodiagnostiky pri poradenskej pomoci dieťaťu a rodine, posúdenie perspektívy odbornej psychologickej intervencie do budúcnosti – prognóza, naznačiť perspektívu spolupráce s klientom (frekvenciu a spôsob stretnutí – ambulantne/terénne, individuálne/skupinovo),
- využitie odborných psychologických metód na podporu rodiny pri plnení základných funkcií- prevencia sociálnopatologických javov,
- individuálna a skupinová forma práce počas riešenia rodinných konfliktov – multidisciplinárny prístup zameraný na minimalizáciu príčin konfliktov,
- sprievodné poradenstvo rodinám, v kríze zamerané na predchádzanie vyňatiu dieťaťu z rodiny – obnova vzťahových väzieb (rodičovských, súrodeneckých, rodinných), zachovanie integrity osobnosti dieťaťa,
- realizácia primárnej psychologickej prevencie zameraná na prácu s rizikovými skupinami detí,
- poskytovanie odbornej pomoci pri obnove vzťahov medzi rodičom a dieťaťom počas rozchodu/rozvodu rodičov,
- odborná psychologická pomoc na uľahčenie zabezpečenia náhradného rodinného prostredia pre dieťa a jeho rodinu – poskytnutie odborného poradenstva na riešenie rodinných a výchovných problémov,
- sprostredkovanie odbornej psychologickej pomoci v príprave mladých dospelých na osamostatnenie,
- spolupráca a odborná konzultácia so subjektmi participujúcimi na riešení sociálnej situácie dieťaťa a jeho rodiny,
- vypracovanie spisovej dokumentácie psychológa (psychologických správ, záznamov a pod.),
- účasť na tvorbe a realizácii vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov,
- participácia na zhodnocovaní plnenia účelu výchovného opatrenia a navrhovaní ďalšieho postupu,
- spolupráca s ostatnými zamestnancami centra a úradmi PSVR,
- spolupráca s príslušnými subjektmi a konzultácie na účely rozhodovania voľby opatrení SPODaSK pri riešení sociálnej situácie dieťaťa, plnenie ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného.

Pracovné miesto vhodné aj preabsolventa

Pracovné podmienky

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Áno
Vodičský preukaz: B

Všeobecne požadované znalosti:

Pracovné miesto vhodné aj pre

absolventa


Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia


Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax


Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
 • Skupina B

Všeobecné spôsobilosti:
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • analyzovanie a riešenie problémov
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • organizovanie a plánovanie práce
 • samostatnosť

Počítače:
 • Microsoft Excel - pokročilá
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft Outlook - pokročilá
 • Microsoft PowerPoint - pokročilá
 • Internet - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

Požadované odborné znalosti:
znalosť príslušných zákonov
- č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v
znení neskorších predpisov
- č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov
- Vyhláška 103/2018 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Dohovor o právach dieťaťa


Osobnostné predpoklady
 • empatia
 • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
 • trpezlivosť
 • spoľahlivosť

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Centrum pre deti a rodiny Pečeňady
Pečeňady 66
92207 Pečeňady
Slovensko
Tel: +421910929437