Riaditeľ/ka ZŠ, Sitnianska 32, Banská Bystrica

06.06.2021 Mesto Banská Bystrica
Miesto práce: Slovensko
Banskobystrický kraj
okres Banská Bystrica
Banská Bystrica
Sitnianska 32
97411

Banská Bystrica
Pozícia / odvetvie: Vrcholový manažment; Generálny riaditeľ, Učiteľ 1.stupňa ZŠ, Výkonný riaditeľ
Ponúkaný plat (základná mzda): Zamestnávateľ neuviedol
Termín nástupu do práce: 1. 8. 2021
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:
1. 8. 2021

Dátum pridania ponuky:
12. 5. 2021

Dátum poslednej aktualizácie:
19. 5. 2021

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 60

Pracovná oblasť:

Výchova, vzdelávanie a šport

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:Žiadosť o účasť na výberovom konaní so všetkými požadovanými dokumentami doručiť v listinnej podobe v uzatvorenej obálke do 31.05.2021 do 12,00 hod. na adresu:

Mgr. Zuzana Haasová
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica

Obálku označiť v ľavom hornom rohu: VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica – NEOTVÁRAŤ!

Informácia pre uchádzača:

Základná zložka mzdy: v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od zaradenia zamestnanca podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, dĺžky započítanej praxe a zákonom ustanovených príplatkov.

Termín, čas a miesto výberového konania oznámi výberová komisia uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady a kritériá najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady.


Pracovné podmienky

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Zručnosti, schopnosti
Ďalšie požiadavky:

- kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v plnom rozsahu zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v príslušnej kategórii alebo podkategórii (ďalej len zákona č. 138/2019 Z.z.)
- ku dňu uskutočnenia výberového konania najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- vykonanie prvej atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada) podľa § 39 ods. 3 písm. b) a § 90 zákona č. 138/2019 Z.z.,
- zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná) v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z.z.
- bezúhonnosť v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z.z.
- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, rezortných predpisov a znalosť problematiky riadenia školy
- spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť
- ovládanie štátneho jazyka
- znalosti práce s PC
- ukončené funkčné vzdelávanie výhodou.


Uchádzač/ka k žiadosti o účasť vo výberovom konaní je povinný/á doložiť:

- písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania
- štruktúrovaný profesijný životopis
- overené doklady o nadobudnutom vzdelaní
- overené doklady o vykonaní 1. atestácie (I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy)
- potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- lekárske potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti pre výkon vedúceho pedagogického
zamestnanca (nie staršie ako 1 mesiac)
- návrh koncepcie rozvoja príslušnej základnej školy
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov predkladaných k žiadosti
- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v znení:

Dolupodpísaný ............................. (titul, meno, priezvisko) prehlasujem, že dávam súhlas Mestu Banská Bystrica so sídlom Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica na použitie mojich osobných údajov, ktoré poskytujem na účely výberového konania na riaditeľa ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica. Súhlas dávam v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to na dobu do ukončenia výberového konania na riaditeľa ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica.

V Banskej Bystrici dňa .................................
podpis uchádzača/ky

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26
97401 Banská Bystrica
Slovensko
Tel: +421484330216