Riaditeľ školy

29.04.2021 Obec Stankovany
Miesto práce: Slovensko
okres Ružomberok
Stankovany
č.d. 330
03492

Ružomberok
Pozícia / odvetvie: Vzdelávanie a školstvo, Vrcholový manažment; Riaditeľ školy, Výkonný riaditeľ
Ponúkaný plat (základná mzda): Zamestnávateľ neuviedol
Termín nástupu do práce: 1. 9. 2021
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:
1. 9. 2021

Dátum pridania ponuky:
15. 4. 2021

Dátum poslednej aktualizácie:
9. 6. 2021

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Náplň (druh) práce
Obec STANKOVANY
podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov
v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:
Základná škola s materskou školou Stankovany, Stankovany 330, 034 92 Stankovany
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované na výkon pracovnej činnosti učiteľa
základnej školy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 1/2020
Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancoch
- splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou
atestáciou
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
- overené kópie dokladov o vzdelaní
- potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca
- profesijný štruktúrovaný životopis
- písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školy
(v rozsahu maximálne 4 strany)
- preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Platové náležitosti
- podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- platová trieda 8 – 9, pracovná trieda 1, výška platu záleží od zaradenia do kariérového
stupňa, minim. 1 285,00 eur.
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte
do 21.05.2021 na adresu: Obec Stankovany, Stankovany 133, 034 92 Stankovany
( rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke )
Obálku označte heslom „ VK ZŠ s MŠ Stankovany „
Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované
predpoklady, oznámený písomne.
Ďalšie informácie: tel. 0908 930 749

Pracovné podmienky

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Obec Stankovany
133, Stankovany, 03492
Tel: +421908156522