Práca Slovenský pozemkový fond (0)

SPF je právnická osoba ( neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľností vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.