banner

Práca agentúra Pôdohospodárska platobná agentúra (3)

POMÁHAME SLOVENSKÉMU POĽNOHOSPODÁRSTVU v hesle OD TRADIČNÉHO k MODERNÉMU..... Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) je orgánom štátnej správy plniacim úlohu poskytovania podpory a dotácie v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. V rámci priamych podpôr, projektových podpôr, organizácie trhu a štátnej pomoci poskytuje finančné prostriedky slovenským poľnohospodárom, farmárom, lesníkom, vinohradníkom, včelárom, rybárom či chovateľom a tiež obciam a mestám na rozvoj vidieka. PPA je rozpočtová organizácia, napojená finančnými vzťahmi na rozpočet MPRV SR. Svoje činnosti vykonáva na základe akreditácie udelenej ministerstvom pôdohospodárstva. PPA poskytuje · Priame podpory · Projektové podpory · Štátnu pomoc · Programy a opatrenia v rámci organizácie trhu PPA svojou činnosťou pokrýva celé územie Slovenska prostredníctvom svojich 14 regionálnych pracovísk a centrály v Bratislave. Sídlom platobnej agentúry je Bratislava.
  • €od 1 258 EUR/mesiac
01.03.2024
  • €od 1 258 EUR/mesiac
26.02.2024