Práca Občianske združenie Svätého Lazara (0)

Občianske združenie Svätého Lazara je zriaďovateľom Domova sociálnych služieb Adelka v Považskej Bystrici, Dedovec 1747/266. V Domove sociálnych služieb poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a starostlivosti, a to prostredníctvom sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z., na základe registrácie na Trenčianskom samosprávnom kraji. Cieľovou skupinou sú fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba: a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3