Práca Komunita Kráľovnej pokoja (0)

Poskytovanie sociálnych služieb a pomoci v Domove sociálnych služieb Močenok a Radošina, v Zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby Močenok. Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v Centre pre deti a rodiny (v Detskom domove) Močenok. Špecializovaná pomoc deťom, mladým dospelým - odchovancom detských domovov (výchova, poradenstvo, vzdelávanie, pracovné uplatnenie a pod.). Pomoc zdravotne postihnutým občanom - prednostne mladým dospelým s mentálnym postihom. Prevádzkovanie chránených dielní. Obnova národných kultúrnych pamiatok - kaštieľ Radošina, kaštieľ Močenok. Poskytovanie rekreačných priestorov v Hrabičove s kapacitou 50 osôb. Poľnohospodárska činnosť - obrábanie pôdy - 30 ha, chov zvierat - kravy, ošípané, ovce.