Riaditeľ/ka Materskej školy Liptovská Štiavnica

03.04.2021 Obec Liptovská Štiavnica
Miesto práce: Slovensko
okres Ružomberok
Liptovská Štiavnica
Liptovská Štiavnica 44/76
03401

Ružomberok
Pozícia / odvetvie: Education, Top Management; General Director, Executive Director
Ponúkaný plat (základná mzda): Zamestnávateľ neuviedol
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: full-time
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
15. 1. 2021

Dátum poslednej aktualizácie:
6. 5. 2021

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 60

Náplň (druh) práce
A. Požiadavky a predpoklady na činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca:
□ kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca
□ spĺňa podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou (§39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z.z.)
□ najmenej päť rokov pedagogickej činnosti (§3 ods. 5. zákona č. 596/2003 Z.z.)
□ bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.,
□ zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie podľa § 16 ods. 1 a 2 zákona č.138 /2019 Z. z.,
□ ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z
B. Požadované doklady:
□ písomná prihláška do výberového konania,
□ štruktúrovaný profesijný životopis,
□ overené kópie dokladov o vzdelaní,
□ doklad o vykonaní I. atestácie resp. o absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky, alebo jej náhrady
□ potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
□ písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu max 4 strany),
□ čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti podľa §15 zákona č. 138/2019 Z. z.,
□ čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a jej prílohách.
C. Ďalšie požiadavky:
□ znalosť legislatívy a právnych predpisov z oblasti školstva a riadenia školy,
□ znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
□ zručnosti s prácou na PC (MS OFFICE, internetové zručnosti).
D. Platové podmienky:
V zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zaradenie do 6 – 9 platovej triedy v závislosti od vzdelania, plat v rozsahu 926,50 – 1.251,00 Eur, zvýšený v závislosti od počtu rokov započítanej praxe, príplatku za riadenie a rozpätia percentuálneho podielu podľa stupňa riadenia. Po skončení skúšobnej doby možnosť priznania osobného príplatku.
E. Uzávierka prijímania prihlášok, dátum a miesto podania:
Prihlášku do výberového konania doručte na adresu: Obecný úrad Hlavná 39/53, 034 01 Liptovská Štiavnica v uzavretej obálke, označenej heslom: „Výberové konanie – MŠ Liptovská Štiavnica – NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do 11. februára 2021 do 13:00 hod.
F. Termín a miesto konania výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky na zaradenie do výberového konania, oznámený predsedom Rady školy pri MŠ Liptovská Štiavnica, 7 dní pred jeho konaním (§ 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z.).

Pracovné podmienky

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie


Dĺžka praxe

aspoň 5 rokov


Zručnosti, schopnosti
Počítače:
  • Internet - pokročilá
  • Open Office - pokročilá

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Obec Liptovská Štiavnica
Hlavná 39/53, Ružomberok, 03401
Tel: +421 435 21 75