Hlavný radca - vyšší súdny úradník

14.03.2017 Okresný súd Piešťany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce:
Piešťany, okres Piešťany, Nálepkova 36, 92101,
Piešťany
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
Špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti okresného súdu na úseku výkonu súdnictva.
Ponúkaný plat:
dohodou
Termín nástupu do práce:
1. 5. 2017
Druh pracovného pomeru:
hlavný
Informácie pre uchádzača:

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie:
vysokoškolské II. stupňa
Jazykové znalosti:
neuvedené
Iné znalosti:
neuvedené
Všeobecne požadované znalosti:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo
Všeobecné spôsobilosti: kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
tímová práca
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
samostatnosť
Ďalšie požiadavky: Zoznam požadovaných listín a dokladov :
- písomná žiadosť o prijatie do dočasnej štátnej služby
- profesijný štruktúrovaný životopis
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- výpis z registra trestov
- kontaktné údaje v rozsahu adresa pre doručovanie, telefónne číslo a emailová adresa
- písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby
- písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
- písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky
- písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území SR
- písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, vysvedčení, diplome alebo inom rovnocennom doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a profesijnom štruktúrovanom životopise
- písomný súhlas o tom, že Okresný súd Piešťany môže spracovávať osobné údaje uchádzača v súvislosti s obsadzovaním voľného štátnozamestnaneckého miesta

Adresa na podanie žiadosti o prijatie do dočasnej štátnej služby s požadovanými dokladmi:
email

Žiadosti požadujeme zaslať len elektronicky. Je potrebné uviesť telefonický kontakt. Oslovení budú len vybraní uchádzači.

Dočasne uvoľnené miesto na zastupovanie sa bude obsadzovať ústnym pohovorom.
pozornosť
spoľahlivosť
komunikatívnosť

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:
Okresný súd Piešťany
Vážska 28, Piešťany, 92101, Slovensko
Tel: +0421338825150
 
Reaguj na ponuku