Výber - Hlavný radca

24.04.2017 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce:
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
Odbor štátnej služby
1.07 – Kontrola, dozor, sťažnosti, petície a audit

Miesto výkonu štátnej správy
Bratislava

Organizačný útvar
Odbor kontroly

Hlavné úlohy

 kontrolná alebo inšpekčná činnosť vrátane vydávania rozhodnutí v príslušnom odbore štátnej služby,

Podrobnejšia náplň práce

 koordinácia postupu pri výkone kontroly,
 kontrolná činnosť v sieťových odvetviach zameraná na kontrolu dodržiavania zákona o regulácii v sieťových odvetviach, všeobecne záväzných právnych predpisov v rozsahu pôsobnosti úradu,
 vybavovanie podnetov a petícií fyzických a právnických osôb v rozsahu pôsobnosti odboru,
 výkon správneho konania,
 plánovanie a vyhodnocovanie vonkajšej kontrolnej činnosti,
 vykonávanie koncepčnej a koordinačnej činnosti v oblasti vonkajšej kontroly,
 spolupráca na príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa regulácie činností v sieťových odvetviach,
 vykonávanie kontroly plnenia kontrolou uložených opatrení na nápravu zistených nedostatkov,
 ukladanie opatrení na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonávaní kontroly.

Počet obsadzovaných miest
1
Upresnenie platových podmienok:
V zmysle zákona o štátnej službe.
Termín nástupu do práce:
dohodou (ASAP)
Termín ukončenia výberového konania:
28.4.2017
Druh pracovného pomeru:
hlavný

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie:
vysokoškolské II. stupňa
Jazykové znalosti:
neuvedené
Iné znalosti:
neuvedené
Všeobecne požadované znalosti:
Minimálne požadované vzdelanie
vysokoškolské II. stupňa

Osobitné kvalifikačné predpoklady
Nevyžadujú sa

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami
Nevyžaduje sa

Ďalšie požadované schopnosti

bezúhonnosť, koncepčné a tvorivé myslenie, organizačné schopnosti, komunikačné a prezentačné schopnosti, dôslednosť, flexibilita, spoľahlivosť a schopnosť pružne reagovať na meniace sa situácie. Vyžaduje sa ovládanie PC - Word, Excel, práca s elektronicky dostupnými aplikáciami a databázami na užívateľskej úrovni

Zoznam požadovaných dokladov
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu V/06/2017
- motivačný list
- štruktúrovaný životopis
- kópia dokladu o požadovanom vzdelaní
- výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti
- písomný súhlas s tým, že úrad môže spracúvať osobné údaje uchádzača na účely výberu do jeho ukončenia.

Dátum podania žiadosti

Uchádzač predloží do 28. apríla 2017 žiadosť o zaradenie do výberu s požadovanými dokladmi písomne alebo elektronickými prostriedkami. Pri zaslaní žiadosti elektronickými prostriedkami je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi služobnému úradu aj písomne, a to najneskôr v deň uskutočnenia výberu, inak do výberu nebude zaradený.

S označením na obálke a žiadosti
V/06/2017 - neotvárať

Na adresu
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava

Dôležité upozornenie:
Uchádzač, ktorý nespĺňa predpoklady na prijatie do štátnej služby, nebude zaradený do výberu.

Informácie o spoločnosti

Charakteristika spoločnosti:
Regulácia sieťových odvetví.
Oblasť pôsobenia:
Iné neuvedené oblasti
Adresa:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Bajkalská 27
Bratislava
Slovenská republika
Kontaktné údaje:
Jana Jančiová
Bajkalská 27, Bratislava, 820 07, Slovenská republika
Tel: 02/58100423
 
Reaguj na ponuku